გადასვლა: ნავიგაცია, ძიება

Enûma Eliš

მთავარი გვერდი

I ფირფიტა

1 e-nu-ma e-liš la na-bu-ú šâ-ma-mu

2 šap-liš am-ma-tum šu-ma la zak-rat
3 ZUAB ma reš-tu-ú za-ru-šu-un
4 mu-um-mu ti-amat mu-al-li-da-at gim-ri-šú-un
5 A-MEŠ-šú-nu iš-te-niš i-ḫi-qu-ú-šú-un
6 gi-pa-ra la ki-is-su-ru su-sa-a la še-'u-ú
7 e-nu-ma DINGIR-DINGIR la šu-pu-u ma-na-ma
8 šu-ma la zuk-ku-ru ši-ma-tú la ši-na-ma
9 ib-ba-nu-ú-ma DINGIR-DINGIR qê-reb-šú-un
10 {d}laḫ-mu {d}la-ḫa-mu uš-ta-pu-ú šu-mi iz-zak-ru
11 a-di ir-bu-ú i ši ḫu
12 an-šâr {d}ki-šâr ib-ba-nu-u e-li-šu-nu at-ru
13 ur-ri-ku U[4]-MEŠ us-si-bu MU-MEŠ
14 {d}a-num a-pil-šu-nu šâ-nin AD-AD-šú
15 an-šâr {d}a-num bu-uk-ra-šu ú maš-šil-ma
16 ú {d}a-num tam-ši-la-šú ú-lid {d}nu-dīm-mud
17 {d}nu-dīm-mud šâ AD-MEŠ-šú šâ-lit-su-nu šu-ma
18 pal-ka uz-nu ḫa-sis e-mu-qan pu-un-gul
19 gu-uš-šur ma-'-diš a-na a-lid AD-šú an-šâr
20 la i-ši ša-ni-na ina DINGIR-meš at-ḫe-e-šú
21 in-nen-du-ma at-ḫu-ú DINGIR-meš-ni
22 e-šu-ú ti-amat-ma na-muš-šu-nu iš-tap-pu
23 dal-ḫu-nim-ma šâ ti-amat ka-ras-sa
....................................

1 როცა სამოთხე ზემოთ არ არსებობდა,

2 და მიწა ქვემოთ ჯერ არ დაბადებულიყო —
3 იყო აბზუ, რიგში პირველი, მათი პირველწყარო,
4 და შემქმნელი თიამათი, რომელმაც მისცა დაბადება მათ ყველას;
5 მათ შეურიეს თავიანთი წყლები
6 მანამ ბალახიანი მდელო აღმოცენდა და ლელქაშიანი საფლობი შეიქმნა —
7 როცა ღმერთთაგან არცერთი არ იყო ხორცშესხმული
8 არავინ იყო დასახელებული, არც ბედისწერა არსებობდა,
9 და ღმერთები მათ წიაღში გამოჩნდნენ:
10 ლა(ჰმუ და ლა(ჰამუ წარმოიშვნენ და სახელ-იდვნენ.
11 სანამ ისინი იზრდებოდნენ და ძლიერდებოდნენ,
12 წარმოიშვნენ ანშარი და ქიშარი, წინამდებარეთა უმჯობესნი.
13 მათ გაიხანგრძლივეს თავიანთი დღეები, გაიმრავლეს წლები.
14 ანუ, მათი ძე, მამათა მჯობნი.
15 ძე ანუ, ანშარის დარი,
16 და ანუმ შვა ნუდიმუდი, თავისი დარი.
17 ნუდიმუდი ბევრად სჭარბობდა თავის მამებს:
18 მათზე გონიერი, გამჭრიახი და ძალმოსილი;
19 ბევრად მძლავრი, ვიდრე მისი მამების შემქმნელი ანშარი
20 და არ ჰყავდა მას სწორი ღმერთებს, თავის ძმებს შორის.
21 ღვთაებრივი ძმები ერთად შეიკრიბნენ,
22 ხმაურობდნენ, აწუხებდნენ თიამათს.
23 გული გაუწყალეს თიამათს,
....................................